Balken
斜口、铁砧、扁平带状电缆剪

  • 55毫米的剪切直径
  • 带标准梯形刀片

带标准梯形刀片,无需拆卸剪刀就可快速更换刀片的斜口,铁砧和扁平带状电缆剪。所有部件均可分别获得,更换简单。

Löwe 3804

与3104类似,但带可快速更换的标准梯形刀片

Löwe 3804
Daten Art. 3002, Art. 1003, Art. 1004, Art. 1005, Art 3006, Art.1009, Art.3001/Trapez/25, Art.3001/Trapez/100, Art.3001/Klingenträger
3002, 1003, 1004, 1005, 3006, 1009, 3001/Trapez/25, 3001/Trapez/100, 3001//梯形刀片架
 3804配件的详细内容

Löwe 3805

带可快速更换标准梯形刀片

Löwe 3805
Daten Art. 3002/og60, Art. 1003, Art. 1004, Art. 1005, Art 3006, Art.1009, Art.3001/Trapez/25, Art.3001/Trapez/100, Art.3001/Klingenträger
3002/og60, 1003, 1004, 1005, 3006, 1009, 3001/Trapez/25, 3001/Trapez/100, 3001/梯形刀片架
 3805配件的详细内容

Löwe 3806

与3106类似,但带可快速更换的标准梯形刀片

Löwe 3806
Daten Art. 3002/60K, Art. 1003, Art. 1004, Art. 1005, Art 3006, Art.1009, Art.3001/Trapez/25, Art.3001/Trapez/100, Art.3001/Klingenträger
3002/60K, 1003, 1004, 1005, 3006, 1009,3001/Trapez/25, 3001/Trapez/100, 3001/梯形刀片架
 3806配件的详细内容
Balken